Privacy verklaring

Studio Eenvoud, gevestigd aan Schoolstraat 21, 5124RM Molenschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.studio-eenvoud.nl Schoolstraat 21, 5124RM Molenschot T: 06-45868626

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Eenvoud verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ip-adres
 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op jouw website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten van je klant op jouw website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Eenvoud verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Eenvoud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten
 • Door middel van analyse van bezoekersgedrag op onze website verbeteren we de de website en bieden we gepersonaliseerde producten en diensten aan.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Eenvoud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Eenvoud) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jaarlijks loopt Studio Eenvoud het klantenbestand en emailprogramma na om de gegevens van relaties waarmee ze geen zaken meer doen te verwijderen. De maximale bewaartermijn is hiermee 5 jaar. De gegevens van sollicitanten en medewerkers zullen ze binnen 4 weken na het laatste contact verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Eenvoud deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoerenvan de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die de gegevens verwerken doen dit volledig onder de verantwoordelijkheid van Studio Eenvoud en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wanneer Studio Eenvoud gegevens deelt vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Studio Eenvoud niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Eenvoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Eenvoud en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om depersoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Jessie@studio-eenvoud.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Studio Eenvoud wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Eenvoud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jessie@studio-eenvoud.nl

Studio Eenvoud bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgendepersoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens van klanten ► tot maximaal 5 jaar na laatste contact .
 • Persoonsgegevens die contacten zelf hebben verstrekt ► tot maximaal 5 jaar na het laatste contact.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers ► tot 4 weken na het laatste contact.

Studio Eenvoud verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Eenvoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.